Καλύψεις

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα 15.000€
Μόνιμη Μερική Ανικανότητα (%) από Ατύχημα 15.000€
Νοσοκομειακή Περίθαλψη* από Ατύχημα ή Ασθένεια έως 10.000€ ανά γεγονός & ετησίως
Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη* από ατύχημα ή Ασθένεια έως 1.500€ ετησίως

Διευκρινήσεις

* μόνο εντός Δημόσιου Νοσηλευτικού Ιδρύματος
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ασφαλισμένου 20% στα πραγματοποιηθέντα έξοδα.

Σύνολο: